என் தோழர்கள்

Saturday, 21 April 2012

(கை)கடிகாரம்கண்ணாடி கூட்டுக்குள்,
      அரசியை பிடிக்க துரத்தும்
      அரசனாய்-மெளன நடனம்
      சிப்பாயின் ரோந்து பார்வையில்
      சிறியமுள், பெரியமுள், நொடிமுள்...

நீ,
      அழகிய வினைபொருள்-கைவினைபொருள்
      நீ விளைபொருளாய் ஏற்பது-என் நேரத்தை
      இங்கு வினைவிளைபொருள்-காலவிரயம்

நீ கடிகாரம் அல்ல
என் நேரத்தை கற்பழிக்கும்
லோக்கல் ரவுடி...

உன்னில் எத்தனை வகைகள்
மனிதனின் கைகளே அதற்கு சாட்சி
எதற்கும் நீ தள்ளியே நில்
நான் காந்தியவாதி...

சேவலின், சூரியனின் இடத்தை
பிடித்து கொண்ட
சுவர் பிசாசே...
அதனால் தான் சுவரின்
தூக்கில் தொங்குகிறாய்...

ஏனோ, நீயும் இப்போது
மனிதனின் தேவை
ஆதலால்,
மன்னிக்கிறேன் - கடிகாரமே...


என்றும் உன்னுடன்
சதீஷ்......


No comments: