என் தோழர்கள்

Tuesday, 29 March 2011

கவிதை

பல
 காதல்கள்
   வெற்றி 
      அடைய
         காரணம்
                   - நண்பர்கள்


பல 
   காதலர்கள் 
       தோல்வி 
              அடைய 
                    காரணம் 
                         -நண்பர்கள்


                                                   இப்படிக்கு
                                                          - சதிஷ் MasS


No comments: