என் தோழர்கள்

Tuesday, 3 May 2011

கவிதை

கல்லூரிக்கு விடுமுறை ஆச்சே..
எங்கு காண்பேன் என் காதலியை
ஏக்கத்தில் காதலன்....


No comments: