என் தோழர்கள்

Thursday, 30 June 2011

கவிதைக்கும்
கற்பனைக்கும்
தடையில்லை....
உன் வார்த்தையின் மூலம்
உலகை சிறியதாக்கலாம்
மனிதர்களை அடிமைப்படுத்தலாம்...........


No comments: